Provozní řád

Aktuálně: Kontakt: 774 838 900, 797 709 214

 

PROVOZNÍ ŘÁD KARATE KLUBU TYGR KARLOVY VARY

•  Člen (klient)  zaplacením členských příspěvků potvrzuje seznámení s provozním řádem a zavazuje se jej respektovat a dodržovat.

•  Členové dochází na tréninky pravidelně a včas daný den. Rodiče nebo doprovod zajistí spořádaný příchod dítěte, vždy o 10 minut dříve než začne trénink. Tento čas je vyhrazen pro převléknutí dítěte do sportovního oblečení. Trénink končí a začíná vždy v danou hodinu a 55 minut  nebo v danou hodinu a 25 minut (dle aktuálního rozvrhu). Členové ihned po skončení tréninku spořádaně opouští budovu Sportstudia prima.

 • Členové Karate klubu nesmí vstoupit do tělocvičny bez dozoru trenéra daného kurzu.

•  Vstup do centra karate je povolen pouze naboso a ve vhodném (pro cvičení určeném) sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů atd.) je mimo prostor šatny zakázáno.

•  Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor centra karate.

•  Cvičenci v prostorách centra karate užívají pomůcky na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze,nebo některé z odpovědných osob. Cvičení s takovými pomůckami je poté zakázáno.

•  Členové se zavazují používat čisté kimono (tričko, tepláky nebo leginy) a ručník.

•  Členové se zavazují nerušit ostatní při tréninku, je slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům centra karate.

•  Cvičenci užívají prostory centra karate pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

•  Všichni cvičenci jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele centra karate a zástupců provozovatele či dalších provozovatelem pověřených osob a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení.

•  Nápoje se odkládají a konzumují na místech k tomu určených.

•  Členové jsou povinni používat ochranné pomůcky a především je povinen cvičit tak, aby nezpůsobil zúčastněným osobám zranění a aby nedošlo k poškození vybavení.

•  Cvičenci nesmí vstupovat do technického zázemí centra karate bez svolení provozovatele nebo jím pověřených osob.

•  Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

•  Cenné věci jakožto mobilní telefony, šperky a peněženky nedoporučujeme nechávat ve skříňkách. Využijte úschovy v recepci klubu. Skříňky jsou pojištěny proti vloupání v obvyklé výši.

•  Klient nedodržující provozní řád může být vykázán z prostor centra karate

•  Vstup dětí do 15 let pouze s doprovodem rodičů.

• Před hodinou sundáme hodinky, řetízky, prstýnky a jiné ozdoby.

• Karate klub Tygr Karlovy Vary si vyhrazuje právo pořizovat a využívat video a foto záznamy pro prezentaci oddílu na webový stránkách, facebooku a jiných propagačních materiálech.

•  Je zakázáno používat v Dojo mobilní telefony!  Jen trenér pokud je to nutné.

 • Student se snaží během výuky rozvíjet své schopnosti a trénovat s maximálním úsilím.  Při tréninku omezit mluvení na minimum. Konverzace  by měla být na téma KARATE.

 • Tréninky probíhají bez přítomnosti rodičů, příbuzných a přátel dětí, pouze každý první trénink v každém měsíci je veřejně přístupný. Delší absenci na trénincích nebo ukončení docházky hlaste trenérům. V době školních prázdnin, státních svátků apod. tréninky karate neprobíhají.

• Prosíme všechny členy karate, aby respektovali zákaz parkování v zadní části budovy. Vyhrazená místa k parkování (včetně manipulačního prostoru) jsou pouze pro nájemníky budovy. Pro naše členy jsou k dispozici parkovací místa v přední části ( u elektra – hlavní parkoviště).

Členové  se musí chovat tak, aby nepoškodil dobré jméno  klubu,  tak i  jeho členů.

Pokud tak nečiní může být z klubu vyloučen!